Anorganische chemiecarrière in Pakistan Scope and Salary (2023)

Anorganische chemie is een onderdeel van de chemie en bestrijkt een enorme reikwijdte in Pakistan. Anorganische chemie is een opkomende carrière in Pakistan op industrieel en medisch niveau. U kunt alle informatie krijgen over de carrière in de anorganische chemie in Pakistan, inclusief de reikwijdte van dit vakgebied, carrièremogelijkheden, geschiktheid, cursussen, verantwoordelijkheden, aard van het werk, specialisatie, functieomschrijving en salaris. Anorganische chemie houdt zich bezig met het gedrag en de synthese van anorganische en organische verbindingen. Het omvat niet de vele organische verbindingen (op koolstof gebaseerde stoffen), die het onderwerp zijn van de organische chemie. Anorganische chemie is de subcategorie die zich bezighoudt met de eigenschappen en reacties van anorganische verbindingen. Hieronder vallen alle chemische verbindingen zonder ringen of ketens van koolstofatomen, die onder de subcategorie organische verbindingen vallen. Anorganische chemie wordt in alle gebieden van de chemische industrie gebruikt. Dit omvat katalyse, materiaalkunde en brandstoffen. Deze ‘specialiteit’ is bijna net zo breed als de wetenschap en kunst van de scheikunde.

Er zijn ongeveer 100.000 bekende anorganische verbindingen en ongeveer 2 miljoen organische verbindingen.Dit zijn voorbeelden van anorganische stoffen:

 • Tafelzout: natriumchloride (NaCl).
 • Siliciumdioxide (SiO2): gebruikt in zonnecellen en computerchips.
 • SAPPHIRE (AL2O3)-Een bekende edelsteen.
 • H2SO4 (H2SO4), een chemische stof die wordt gebruikt om meststoffen en andere huishoudelijke producten zoals afvoerreinigers te produceren, wordt veel gebruikt.

Inhoud verbergen

1 anorganische chemiebereik voor Pakistan

2 Anorganische chemiecarrière in Pakistan

2.1 Werkgelegenheidssectoren:

2.2 Anorganische chemie:

3 Subsidiabiliteitscriteria

4 Aard van het werk

5 Anorganische chemie -banen kansen

6 Salaris

7 verantwoordelijkheden voor anorganische chemici

8 Specialisatiegebieden van chemie

9 Opties voor anorganische chemie.

9.1 Analytische chemicus

9.2 Anorganische chemicus

9.3 Chemical Engineer

9.4 Onderzoekswetenschapper

9.5 Lab -supervisor

9.6 Forensische wetenschapper

9.7 Science Journalist

Anorganische chemie omvat het bestuderen en analyseren van metalen, keramiek, extreme temperaturen, druk, geochemie en transuraniumelementen.Dit onderzoek overlapt met andere wetenschappelijke gebieden zoals metallurgie en mineralogie, solid-state fysica, synthetische chemie en zelfs synthetische chemie.

Anorganische chemie -reikwijdte voor Pakistan

Anorganische chemie is meer wijdverbreid in Pakistan dan je zou denken.Alle chemicaliën in dit universum kunnen worden onderverdeeld in organisch en anorganisch.Chemiestudies en onderzoekt de chemische samenstellingen van elementen en verbindingen.Anorganische chemiestudies voor anorganische verbindingen anders dan die bestaande uit koolstof en waterstof.Anorganische chemie is een belangrijk onderwerp in Pakistan.Het omvat de productie van duizenden chemicaliën, meststoffen en farmaceutische producten.Het speelt ook een belangrijke rol bij het raffineren van olieverslagen.

Anorganische chemiecarrière in Pakistan Scope and Salary

Inorganic Chemistry Career In Pakistan Scope And Salary (1)

Anorganische chemiecarrière in Pakistan

Veel anorganische chemische chemici kiezen voor academische carrières, waar ze hun onderzoek kunnen voortzetten en hun kennis kunnen doorgeven aan anderen.U hebt een doctoraat nodig om les te geven in de natuurwetenschappen aan grote hogescholen of universiteiten.Publicatie van uw onderzoek in prestigieuze chemie -tijdschriften is essentieel voor loopbaanontwikkeling.Hier is aanvullende informatie over anorganische chemie in Pakistan.

Werkgelegenheidssectoren:

Als je een Bachelor of Science -graad in anorganische chemie heeft, staan veel deuren open voor je.Een graadhouder van een anorganische chemie kan in een van de volgende werkgebieden of sectoren werken.

 • Chemische industrie
 • Medische industrie
 • Mijnbouw- en minerale afdelingen
 • Glasindustrie
 • Forensische laboratoria
 • Onderzoekslaboratoria
 • Farmaceutische bedrijven
 • Cementindustrie
 • Zaadbedrijven
 • Petro-chemische industrie
 • Keramiekindustrie
 • Drankenindustrie

Anorganische scheikunde:

 • Analytische chemicus
 • Anorganische chemicus
 • Biotechnoloog
 • Chemisch ingenieur
 • Gezondheidszorgwetenschapper
 • Forensisch onderzoeker
 • Nanotechnoloog
 • Farmacoloog
 • Onderzoekwetenschapper
 • Onderzoeker
 • Chemicus
 • Wetenschapsjournalist
 • Wetenschappelijke schrijver
 • Kwaliteitstestofficier
 • Wetenschapper
 • Laboratorium supervisor

In aanmerking komen criteria

Voor instapbanen als chemici of materiaalwetenschappers, is een bachelordiploma vereist in de chemie of een ander gerelateerd veld.Voor onderzoeksopdrachten is een master of doctoraat vereist.Dit kan ook substantiële werkervaring vereisen.Materiaalwetenschappers en chemici met een doctoraat of postdoctorale ervaring leiden vaak toegepaste of basisonderzoeksteams.Er zijn ook versnelde master- en bachelor -graden in chemie beschikbaar via gecombineerde programma's.

Aard van het werk

Een anorganische chemicus is vergelijkbaar met een organische chemicus.Ze bestuderen elementen en hun reacties op andere elementen.Anorganische chemie richt zich op verbindingen die koolstof bevatten, terwijl organische chemie zich bezighoudt met verbindingen die dat niet doen.Anorganische chemie kan net zo onvoorspelbaar zijn als de moleculen die het bestudeert.Wetenschappers zijn verantwoordelijk voor het plannen en uitvoeren van onderzoeksprojecten die leiden tot nieuwe producten, testmethoden en processen.Om uw taken te voltooien, gebruikt u laboratoriumapparatuur en computersoftware om rapporten te maken en ze voor te bereiden.Afhankelijk van uw werk, kunt u ook verantwoordelijk zijn voor het toezicht op laboratoriumassistenten en kwaliteitscontroletesten van materialen die uw bedrijf produceert of gebruikt.

Kansen voor anorganische chemie banen

Anorganische chemie is een praktische wetenschap die op vele gebieden kan worden toegepast.Veel anorganische chemie -banen zijn beschikbaar in geochemie, materiaalwetenschap en persoonlijke verzorging.Hieronder is een lijst van de beste werkgevers en industrieën waar anorganische chemie wordt gebruikt.Deze omvatten:

 • Milieukunde
 • Vezels en kunststoffen
 • Microchip: Intel en Texas Instruments, Samsung Semiconductor, Samsung Semiconductor.
 • Mijnbouw, erts en metalen
 • Verven, pigment en coatings

Salaris

Anorganische chemie is een goedbetaald veld in Pakistan en de meeste andere landen.Anorganische chemici verdienen een goed salaris in Pakistan en vele andere landen.Je kunt een goed leven verdienen in veel takken en specialisaties van chemie.Een gemiddeld maandsalaris voor een afgestudeerde chemie, gespecialiseerd in anorganische chemie in Pakistan is PKR.60.000-150.000.

Verantwoordelijkheden voor anorganische chemici

Anorganische chemici zijn te vinden op veel gebieden, waaronder mijnbouw en microchips.Hun werk is gebaseerd op begrip:

 • Analogen en gedrag voor anorganische elementen.
 • Deze materialen kunnen op veel manieren worden gescheiden en gewijzigd.

Specifiek werk kan zijn:

 • Methoden om metalen uit afvalstromen te extraheren.
 • Als analytische chemicus bent u verantwoordelijk voor de analyse van gedolven erts.
 • Onderzoek naar het gebruik van anorganische chemicaliën om de bodem te behandelen.

Anorganische chemici zijn vaak werkzaam in de industrie, overheidslaboratoria en academische instellingen.Regering Anorganische chemici zeggen dat hun tijd wordt besteed aan het schrijven van subsidies en concurreren om onderzoeksfinanciering te ontvangen.Anorganische chemici zijn vergelijkbaar met materiële wetenschappers en natuurkundigen in hun taken.Ze richten zich allemaal op de relatie tussen fysieke functies en eigenschappen.Een anorganische chemicus is echter meer geïnteresseerd in deze eigenschappen op moleculaire schaal.

Specialisatiegebieden van chemie

Je moet chemie kiezen als je carrièrepad om een carrière in de chemie op te bouwen.Er zijn veel specialisaties en takken waarin chemie kan worden gecombineerd.Dit zijn slechts enkele van de vele specialisaties die beschikbaar zijn in de chemie.U kunt zich ook specialiseren in een van deze takken.

 • Analytische scheikunde
 • Fysische chemie
 • Organische chemie
 • Biochemie
 • Anorganische scheikunde
 • Nanotechnologie
 • Moleculaire biologie
 • Chemische technologie
 • Chemische biologie
 • Histochemie
 • Thermochemie
 • Farmacologie
 • Geochemie
 • Immunochemie
 • Elektrochemie
 • Chemo-informatica

Opties voor anorganische chemie. Opties

Als je een achtergrond in de organische chemie hebt, kun je misschien een carrière in wetenschap en technologie nastreven. Dit vakgebied kan betrekking hebben op het verzamelen en analyseren van monsters van een verscheidenheid aan chemicaliën, maar ook op het onderhouden van laboratoriumapparatuur en het ondersteunen van grote onderzoeksprojecten. Als scheikundeprofessor, onderzoeker of afgestudeerde student kun je ook een doctoraat of universitair diploma behalen.

 • Analytische chemicus

Een analytische chemicus kan fundamenteel laboratoriumonderzoek uitvoeren, processen en producten ontwikkelen, ontwerpinstrumenten voor de analytische analyse en marketing of wetgeving onderwijzen.De volgende zijn typische functies: Voer kwalitatieve en kwantitatieve studies uit.

 • Anorganische chemicus

Anorganische chemici zijn te vinden op veel gebieden, waaronder mijnbouw en microchips.Hun werk is gebaseerd op het begrijpen van het gedrag en de analogen van anorganische elementen.Deze materialen kunnen op veel manieren worden gescheiden en gewijzigd.

 • Chemisch ingenieur

Chemische ingenieurs ontwerpen en ontwikkelen chemische productieprocessen.Om problemen op te lossen met betrekking tot de productie van chemicaliën, brandstoffen, geneesmiddelen, voedsel of andere producten, gebruiken chemische ingenieurs de principes van biologie, wiskunde, chemie, natuurkunde en chemie.

 • Onderzoekwetenschapper

Wetenschappers van onderzoekers kunnen bijdragen aan het bevorderen van kennis in natuurlijke, computer- en milieuwetenschappen.Ze formuleren hypothesen, verzamelen gegevens en interpreteren de resultaten om vragen over mensen en de natuurlijke wereld te beantwoorden.

 • Laboratorium supervisor

De laboratoriummanager/supervisor op medisch gebied houdt toezicht op de dagelijkse activiteiten van het laboratorium.Dit omvat toezicht op laboratoriumpersoneel en kwaliteitsborging.Het omvat ook het beheren van laboratoriumgegevens, analyse en definitief gebruik.

 • Forensisch onderzoeker

Plaats delict en andere bewijsanalyse door forensische wetenschappers.Ze kunnen objectieve conclusies trekken die zullen helpen om criminelen te onderzoeken en te vervolgen of onschuldige personen van verdenking te stichten.

 • Wetenschapsjournalist

Wetenschapsjournalisten bieden nieuws en informatie over de wetenschap aan het publiek.Het schrijven van informatieve, vermakelijke samenvattingen van relevante bevindingen, overleg met wetenschappers en onderzoekers van experts en het communiceren van de gegevens op een manier die een niet-specialistisch publiek begrijpt.

Gerelateerde berichten:

 • Chemieprogramma's banen carrière in Pakistan graden onderwerpen literatuuromvang
 • Biochemie loopbaanbereik in Pakistan kansen banen salaris
 • Biologie carrièremogelijkheden in Pakistan banen scope salaris
 • Criminologie loopbaanbereik in Pakistan banen kansen Salaris
 • Ecologie loopbaanbereik in Pakistan banen salarismogelijkheden
 • Journalistencarrièrecope in Pakistan banen kansen salaris
 • Geologie loopbaanbereik in Pakistan kansen banen salaris
 • Literatuurcarrièremogelijkheden in het salaris van Pakistan Scope Jobs
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arline Emard IV

Last Updated: 01/01/2024

Views: 6724

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arline Emard IV

Birthday: 1996-07-10

Address: 8912 Hintz Shore, West Louie, AZ 69363-0747

Phone: +13454700762376

Job: Administration Technician

Hobby: Paintball, Horseback riding, Cycling, Running, Macrame, Playing musical instruments, Soapmaking

Introduction: My name is Arline Emard IV, I am a cheerful, gorgeous, colorful, joyous, excited, super, inquisitive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.