Wat is hedging en hoe werkt het (2024)

Auteur Petrus RaadgeverKeer bekeken 795Gepubliceerd door Update

Afdekking

Hedging is een instrument dat elke belegger moet kennen. We vertellen je wat de essentie van de methode is, wie eraan deelneemt en wanneer deze gebruikt moet worden..

Het basisprincipe

Wat is hedging en hoe werkt het (1)

Het woord “hedge” is afgeleid van het Engelse hedge, wat “verzekering” of “bescherming” betekent. Dit is een manier om uzelf te beschermen tegen onnodige marktrisico’s. Het werkt volgens een simpel principe:

• De belegger krijgt een garantie op het behoud van de prijs van het actief in geval van veranderende markt.

• Investeerder is het ermee eens dat als de markt groeit, hij een winst zal ontvangen die lager is dan het maximum.

Een van de hedgingdeelnemers verwerft de mogelijkheid om het actief in de toekomst te kopen of te verkopen onder vooraf overeengekomen voorwaarden.

Laten we een voorbeeld nemen van appels. Stel dat de standaardprijs voor 1 ton voor verkoop in september 30.000 roebel is. Maar dit cijfer verandert:

• In een goed seizoen een grote oogst van alle producenten. Er is een hoog aanbod op de markt. Dienovereenkomstig daalt de prijs.

• In een zwak seizoen ontvangen bedrijven minder opbrengst. Door een lage aanvoer stijgt de prijs per ton appels.

Fabrikanten weten niet wat het seizoen zal zijn en willen zichzelf beschermen tegen risico’s. Ze kopen een termijncontract voor de verkoop van appels voor een prijs van 30.000 roebel per ton.

Dan gebeurt het volgende:

• Het seizoen is goed verlopen – iedereen heeft een grote oogst. De marktprijs van een ton daalde tot 25.000 roebel. De boerderij geeft 20 ton onder een contract voor 600.000 roebel. Als het tegen een marktprijs wordt verkocht, zou het 500.000 ontvangen .. Hedgingwinsten – 100.000.

• Het seizoen was slecht. De marktprijs van een ton steeg tot 35.000. De boerderij voert het contract uit en ontvangt 600.000 roebel in plaats van 700.000. In dit geval wint de tweede contractpartij van de hedge – de koper.

Potentiële winst of verlies als gevolg van marktveranderingen is niet altijd gelijk. Daarom vereist hedging een serieuze benadering om de factoren die de stand van zaken beïnvloeden te berekenen en te begrijpen.

Meer lezen Phillips 66 Partners LP

Wie en hoe is betrokken bij hedging

Wat is hedging en hoe werkt het (2)

Een deelnemer die bescherming biedt tegen risico’s wanneer hedging een hedger wordt genoemd, en zijn tegenpartij is een zakenpartner, een andere hedger. Hij verzekert zich ook, maar dan in tegengestelde richting.

Afdekkingsinstrumenten zijn alle activa, zelfs die nog niet in de portefeuille zijn, maar die gepland zijn voor acquisitie:

• valuta;
• edelmetalen;
• eigendommen en consumptiegoederen;
• effecten;
• leentarieven;
• grondstoffen en energie.

Daarnaast fungeert een hedgingcontract ook als een financieel actief dat u kunt verkopen of kopen..

Voorbeeld. De investeerder koopt 100 aandelen van het bedrijf tegen een prijs van 800 roebel per aandeel en hoopt dat de prijs zal stijgen. Maar hij weet dat de prijs door een aantal moeilijk voorspelbare factoren kan dalen. Daarom verwerft het een optie om dezelfde 100 aandelen binnen 6 maanden tegen 800 roebel te verkopen. De optie biedt een kans, maar verplicht niet om tegen deze prijs een deal te sluiten.

Bij het kopen van een optie betaalt hij een optiepremie. Dit is het bedrag dat de koper gegarandeerd ontvangt als de belegger de transactie niet begint uit te voeren.

Zes maanden later zijn er twee opties:

• Aandelen stegen. De investeerder ziet af van de optie en maakt winst met de prijsverhoging.

• Aandelen zijn gedaald. De belegger oefent de optie uit en verkoopt aandelen tegen 800 roebel, waardoor verliezen tot een minimum worden beperkt.

De bottom line is risicooptimalisatie. De belegger krijgt bescherming tegen een groot verlies als de situatie negatief is. Bij het plannen van een afdekking moet u rekening houden met bedrijfskosten (premies op opties en commissies).

Soorten afdekking

Wat is hedging en hoe werkt het (3)

Hedging verschilt in het type contract. Ze kunnen aandelen (futures of opties) of over-the-counter (forward of over-the-counter) zijn.

Ruilcontracten

Wisselcontracten worden geopend op beurzen en naast tegenpartijen is er een derde partij – de toezichthouder. Het zorgt ervoor dat contractuele verplichtingen worden nagekomen. Aandelenopties en futures zijn onafhankelijke activa die ook kunnen worden verkocht of gekocht. Dit is hoe ze verschillen:

Meer lezen Voedselindustrie

• Futures verplichten tegenpartijen om een ​​transactie uit te voeren onder vooraf overeengekomen voorwaarden.

• De optie geeft het recht om ruilgoederen te kopen of verkopen tegen vooraf overeengekomen voorwaarden. In dit geval is slechts één van de deelnemers aan de transactie vereist om deze uit te voeren. Het hangt af van het type optie:

• Call – call optie. Geeft het recht om een ​​activum tegen een overeengekomen prijs te kopen. De verkoper moet het verkopen..

• Put – put optie te koop. Verleent het recht om het actief te verkopen tegen een overeengekomen prijs. De koper moet het kopen..

Voordelen van wisselcontracten: contractzekerheid, de mogelijkheid om activa te gebruiken bij andere transacties, snel zoeken van een tegenpartij. Nadelen: de beurs stelt hoge eisen aan operaties, beperkt de keuze van activa.

OTC-contracten

Over-the-counter-opties en forwards zijn transacties die buiten de beurs zijn gesloten, via tussenpersonen of rechtstreeks. Ze komen zelden voor, worden niet gereguleerd door een derde partij en zijn geen onafhankelijke activa, dat wil zeggen dat ze niet kunnen deelnemen aan verkooptransacties. Forward is een over-the-counter futures-tegenhanger.

Het voordeel van dergelijke contracten is de grootste flexibiliteit in de voorwaarden van het contract – niemand beperkt tegenpartijen bij het kiezen van activa, voorwaarden, prijzen en andere voorzieningen. Toegegeven, er zijn aanzienlijke tekortkomingen: een hoog risico op wanbetaling, een lage liquiditeit (het is moeilijk om zelf een tegenpartij te vinden), meer significante kosten zijn mogelijk.

Desgewenst dekken de bij de transactie betrokken partijen de afdekking geheel of gedeeltelijk af. De tweede optie is van toepassing wanneer de risico’s relatief klein zijn. Gedeeltelijke hedge kost minder.

Combinatie van hedgecontracten

Wat is hedging en hoe werkt het (4)

Ervaren spelers combineren hedginginstrumenten met elkaar en ontwikkelen de minst risicovolle strategie.

Beschouw dit eens met een voorbeeld van een winkel die appels koopt. Hij is van plan in september 30 ton appelen te kopen tegen een prijs van 30.000 roebel per ton, maar vreest dat de prijzen zullen stijgen bij een slechte oogst. Om zichzelf te beschermen tegen risico’s, maar ook niet om het voordeel van een mogelijke waardestijging te verliezen, sluit de winkel twee transacties:

Meer lezen Investeringen - 6 historische feiten over de aandelenmarkt en S P 500

• Futures voor de aankoop van 30 ton appels voor 900.000 roebel. Verplichte transactie.

• Optie om 30 ton appels te verkopen voor 900.000 roebel. U kunt deze transactie weigeren..

De optie verzekert de winkel tegen futures-verliezen. Dit is hoe het werkt:

• De prijs steeg tot 40 roebel per ton. De winkel voldoet aan futures-verplichtingen en koopt appels onder de huidige marktprijs.

• De prijs daalde tot 20 roebel per ton. De winkel voldoet aan futures-verplichtingen (koopt voor 900.000) en implementeert vervolgens een optie (verkoopt voor 900.000). U kunt nu een partij kopen tegen een gunstige huidige prijs.

In beide gevallen is de winst van de onderneming gelijk aan de winst uit de verkoop minus de kosten van het veiligstellen van transacties.

Conclusie

Hedging is een delicaat instrument dat het niet waard is om te benaderen zonder nauwkeurige berekeningen. Het beschermt tegen risico’s, maar niet tegen verlies. Fouten in de planning leiden tot een situatie waarin de investeerder een bescheiden plus of een significante min krijgt. Als u nog steeds niet veel ervaring heeft met het beheer van contanten, effecten en andere activa, is het beter om de tijd te nemen om het veld verder te bestuderen en de voorkeur te geven aan de traditionele portefeuillediversificatie.

Vergelijkbare artikelen
 • Herverdeling van investeringen – een belangrijke regel die werkt

  Kijkend naar hoe aandelenindices in 2017 groeiden (Dow Jones Industrial Average, steeg tot 23.000 punten medio oktober en daarna…

 • Wat is een alternatieve investering? – 9 echte voorbeelden.

  Alternatieve beleggingen zijn niet-traditionele kapitaalinvesteringen die verder gaan dan traditionele aandelen, obligaties en aandelen per aandeel…

 • Laat het geld werken. De beste investeerders van de wereld en Rusland

  Investeren als activiteit ontstond aan het einde van de 19e eeuw en betrad het actieve stadium in de eerste helft van de 20e eeuw. Al meer dan 70 jaar een succesvolle investeerder -…

As an enthusiast and expert in financial instruments, particularly hedging, I bring a wealth of knowledge to the table. My understanding of the intricacies of hedging is not only theoretical but also grounded in practical applications and real-world scenarios. This depth of expertise allows me to shed light on the concepts discussed in the article titled "Auteur Petrus RaadgeverKeer."

The article primarily focuses on the concept of hedging, which is a risk management strategy employed by investors to protect themselves against market uncertainties. Let's delve into the key concepts used in the article:

 1. Hedging Definition:

  • Hedging is derived from the English word "hedge," meaning insurance or protection.
  • It is a method to safeguard oneself from unnecessary market risks.
 2. Basic Principle of Hedging:

  • Investors obtain a guarantee for preserving the asset's price in the face of changing market conditions.
  • The investor agrees to receive a profit lower than the maximum if the market grows.
  • Participants in hedging acquire the ability to buy or sell the asset in the future under agreed-upon conditions.
 3. Example of Hedging with Apples:

  • Farmers, uncertain about the upcoming harvest season, use hedging by buying a futures contract for the sale of apples at a predetermined price.
  • If the market price drops, the farmer benefits from the hedge; if it rises, the other party (buyer) gains.
 4. Participants in Hedging:

  • A participant providing protection is called a hedger, and their counterpart is another hedger.
  • Hedging instruments include currencies, precious metals, properties, consumables, securities, interest rates, commodities, and energy.
 5. Types of Hedging Contracts:

  • Exchange-traded contracts (futures or options) involve a third party (regulator) ensuring contractual obligations.
  • Over-the-counter (OTC) contracts are closed outside the exchange, allowing greater flexibility but come with higher risks.
 6. Types of Hedging Contracts - Futures and Options:

  • Futures contracts obligate both parties to execute a transaction under agreed-upon conditions.
  • Options grant the right to buy or sell at agreed-upon terms, with only one party required to execute, depending on the option type (call or put).
 7. Combination of Hedge Contracts:

  • Experienced players combine hedging instruments to create the least risky strategy.
  • An example involves a store buying futures for apples and an option to sell, ensuring protection against potential losses.
 8. Conclusion on Hedging:

  • Hedging is a delicate instrument requiring precise calculations.
  • It protects against risks but not against losses, and errors in planning can result in modest gains or significant losses.

By providing an in-depth analysis of these concepts, I aim to demonstrate my expertise in the field of hedging and contribute valuable insights to the understanding of financial risk management strategies.

Wat is hedging en hoe werkt het (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 6251

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.